ROKOVNIK OBAVEZA PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA ZA PRAVNA LICA, PREDUZETNIKE I FIZIČKA LICA

 

Ovaj rokovnik je sačinjen na osnovu zakonskih obaveza koje pravna lica,preduzetnici i fizička lica imaju prema državnim organima, a njihovim nepridržavanjem mogu nastati ozbiljne povrede zakona koje su sankcionisane kaznama

 

 

GODIŠNJE I KVARTALNE OBAVEZE

vrsta obaveze

uplata akontacije poreza na imovinu građana

Podnošenje poreske prijave PPDG-5 poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za sva fizička lica koja su u prethodnoj godini ostvarili dohodak veći od zakonom propisanog.

Podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 8.000.000,00 dinara

Podnošenje Poreskoj upravi obaveštenja o promeni značajnih činjenica za evidencije i obračun PDV-a (promena poreskog perioda zbog ostvarenja prometa od 50.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana, promena adrese, ...)

Obavezan tehnički pregled fiskalne kase

Podnošenje zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji je poreski period tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene u mesečni poreski period

Podnošenje obrazca EPPDV za obveznike koji žele da naredne dve godine budu evidentirani u sistem PDV-a, a nemaju zakonsku obavezu

Pravo na izmenu poreske prijave PPPDV, ako se utvrdi greška u popunjavanju

Podnošenje Poreskoj upravi obrasca PPP

Izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez

Podnošenje poreske prijave PPDG-1 za paušalce kod kojih je došlo do izmene u obavljanju delatnosti u prošloj godini

Predaja finansijskih izveštaja(završnog računa) Agenciji za privredne registre za proteklu godinu

Predaja Poreskoj upravi obrazaca PB-1 (PBN-1),obrazac PDP (PDN), bilans uspeha, bilans stanja,aneks, odluku o razvrstavanju preduzeća

Predaja Poreskoj uparvi obrazaca BU, PB2 obrazac PPDG-1 za prethodnu godinu i PPDG-1 za tekuću godinu kao planirani prihod

Podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obrazac PPI-1 i PPI-2

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za proteklu godinu na obrascu M-4K u PIO

Predaja zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u sledećoj kalendarskoj godini

Dostavljanje NBS obaveštenja o vođenju dvojnog knjigovodstva od strane preduzetnika

Dostavljanje agenciji za duvan podataka o prodatim i nabavljenim kolicinama, kao i podatke o zalihama cigareta za prethodnih 6 meseci

MESEČNE OBAVEZE

vrsta obaveze

Utvrđivanje blagajničkog maksimuma za tekući mesec, na osnovu prometa u prethodnom mesecu

Podnošenje Poreskoj upravi poreske prijave za porez po odbitku na obrascima PP OD i PP OPJ i to posebno za svaku isplatu izvršenu u prethodnom mesecu (PP OD1, PP OPJ od 1-8)

Obaveza svih isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa da nadležnoj Poreskoj upravi dostave obaveštenje o zaključenim ugovorima

Obaveza priređivača igara na sreću da dostave obrazce ZDP, MOP, SB i ZMON, kao i da uplate naknadu za dozvolu.

Podnošenje Poreskoj upravi poreske prijave na obrazcu PPPDV i pratećim obrascima. Krajnji rok za plaćanje obaveze PDV-a.

Uplata akontacija poreza na dobit preduzeća, poreza na dohodak građana, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika i osnivača i komunalne takse za isticanje firme

Uplata doprinosa za socijalno osiguranje radnika, doprinosa i poreze za naknade zarada

Uplata akontacija akcize

 

 

rok za izvršenje obaveze

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (15.02. 15.05. 15.07. 15.11.)

Najkasnije do 15. marta tekuće godine za dohodak utvrđen u prethodnoj godini

Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave (10-tog u mesecu)

Najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promene

365 dana od prethodnog tehničkog pregleda

15. januar tekuće godine

od 01.01.2013. ne postoji rok

neograničen

31. januar tekuće godine

31. januar tekuće godine

31. januar tekuće godine

28. februar tekuće godine

10. mart tekuće godine

15. mart tekuće godine

31. mart tekuće godine

30. april tekuće godine

30. novembar tekuće godine, ili od 01.01.2013. 15 dana od dana podnošenja zahteva za izlazak iz sistema PDV-a

30. decembar tekuće godine

15. januar i 15. jul

 

rok za izvršenje obaveze

01. u mesecu

Do 5-tog u mesecu za prethodni mesec

Do 5-tog u mesecu za prethodni mesec

Do 5-tog u mesecu za prethodni mesec

Do 15-tog u mesecu za prethodni mesec ili do 20.04. 20.07. 20.10. 20.01. za tromesečne obveznike PDV-a

Do 15-tog u mesecu za prethodni mesec

Do 30-tog u mesecu za prethodni mesec

Do 15-tog i 30-tog u mesecu