ROKOVNIK OBAVEZA PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA ZA PRAVNA LICA, PREDUZETNIKE I FIZIČKA LICA

 

Ovaj rokovnik je sačinjen na osnovu zakonskih obaveza koje pravna lica,preduzetnici i fizička lica imaju prema državnim organima, a njihovim nepridržavanjem mogu nastati ozbiljne povrede zakona koje su sankcionisane kaznama.


Rokovi se u slučaju da padaju u nedelju ili u dane državnih praznika, kao i u druge dane kada organ pred kojim treba preduzeti radnje ne radi, pomeraju na prvi naredni radni dan, u skladu sa odredbama člana 80. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016).

 

 

GODIŠNJE I KVARTALNE OBAVEZE

vrsta obaveze

Uplata akontacije poreza na imovinu građana.

Podnošenje poreske prijave PPDG-2R poreskoj upravi za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za sva fizička lica koja su u prethodnoj godini ostvarili dohodak veći od zakonom propisanog.

Podnošenje Poreskoj upravi prijave za evidentiranje na obrascu EPPDV za obveznike koji u proteklih 365 dana ostvare promet veći od 8.000.000,00 dinara.

Podnošenje Poreskoj upravi obaveštenja o promeni značajnih činjenica za evidencije i obračun PDV-a (promena poreskog perioda zbog ostvarenja prometa od 50.000.000,00 dinara u proteklih 365 dana, promena adrese, ...).

Obavezan tehnički pregled fiskalne kase.

Podnošenje zahteva Poreskoj upravi za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec za obveznike čiji je poreski period tromesečje, a sopstvenom odlukom žele da ga promene u mesečni poreski period.

Podnošenje obrazca EPPDV za obveznike koji žele da naredne dve godine budu evidentirani u sistem PDV-a, a nemaju zakonsku obavezu.

Predaja godišnjeg izveštaja za tokove otpada i ambalaže, Agenciji za zaštitu životne sredine.

Opredeljenje za isplatu lične zarade preduzetnika.

Izdavanje potvrde o porezima po odbitku licima iz čijeg prihoda je naplaćen porez.

Podnošenje poreske prijave PPDG-1S za paušalce kod kojih je došlo do izmene u obavljanju delatnosti u prošloj godini.

Predaja finansijskih izveštaja(završnog računa) Agenciji za privredne registre za proteklu godinu

Predaja Poreskoj upravi obrazaca PDP (PDN), PB-1 (PBN-1) sa prilozima i PID PDV.

Predaja Poreskoj upravi obrazaca PPDG-1S i PB2 za prethodnu godinu.

Podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu obrazac PPI-1 i PPI-2.

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja za proteklu godinu na obrascu M-4 u PIO.

Predaja zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u sledećoj kalendarskoj godini.

Dostavljanje APR-u obaveštenja o vođenju dvojnog knjigovodstva od strane preduzetnika.

Dostavljanje Agenciji za duvan podataka o prodatim i nabavljenim količinama, kao i podatke o zalihama cigareta za prethodnih 6 meseci.

MESEČNE OBAVEZE

vrsta obaveze

Utvrđivanje blagajničkog maksimuma za tekući mesec, na osnovu prometa u prethodnom mesecu.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Obaveza svih isplatioca prihoda po osnovu estradnih programa da nadležnoj Poreskoj upravi dostave obaveštenje o zaključenim ugovorima.

Podnošenje Poreskoj upravi poreske prijave na obrazcu PPPDV sa pratećim obrascima. Krajnji rok za plaćanje obaveze PDV-a.

Uplata akontacija poreza na dobit preduzeća, poreza na dohodak građana, doprinosa za obavezno socijalno osiguranje preduzetnika i osnivača i komunalne takse za isticanje firme.

Uplata doprinosa za socijalno osiguranje radnika, doprinosa i poreze za naknade zarada.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV-a od strane poreskog dužnika iz člana 10 Zakona o PDV-u.

 

 

rok za izvršenje obaveze

Najkasnije u roku 45 dana od početka tromesečja (15.02. 15.05. 15.07. 15.11.).

Najkasnije do 15. maja tekuće godine za dohodak utvrđen u prethodnoj godini.

Najkasnije do isteka roka za predaju prve poreske prijave (15-tog u mesecu).

Najkasnije u roku od 5 dana od dana nastanka promene.

365 dana od prethodnog tehničkog pregleda.

15. januar tekuće godine.

od 01.01.2013. ne postoji rok.

31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

15.12. tekuće godine za narednu godinu.

31. januar tekuće godine.

31. januar tekuće godine.

28. februar tekuće godine za statističke potrebe. 30.06. za konačan FI.

30.06. tekuće godine.

15. mart tekuće godine.

31. mart tekuće godine.

30. april tekuće godine.

30. novembar tekuće godine, ili od 01.01.2013. 15 dana od dana podnošenja zahteva za izlazak iz sistema PDV-a.

31. decembar tekuće godine.

15. januar i 15. jul.

 

rok za izvršenje obaveze

01. u mesecu.

Do 5-tog u mesecu za prethodni mesec.

Do 5-tog u mesecu za prethodni mesec.

Do 15-tog u mesecu za prethodni mesec.

Do 15-tog u mesecu za prethodni mesec.

Do kraja meseca za prethodni mesec.

Do 10-tog u mesecu za prethodni mesec.